Tin Mới

Tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 2
Thực hiện Công văn số 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 về việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông; Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 về việc biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT);

Ảnh minh họa

Thực hiện Kế hoạch số 258 /KH-UBND ngày 21/11/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Kế hoạch số 386/KH-SGDĐT ngày 22/02/2021 của Sở GD&ĐT).

Ban Biên soạn tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 2 đã xây dựng đề cương chi tiết, tổ chức góp ý đề cương ở các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục tiểu học; hoàn thành bản phác thảo; tổ chức các Hội thảo khoa học góp ý bản phác thảo tài liệu; tổ chức dạy học thực nghiệm tài liệu ở các cơ sở giáo dục tiểu học. Trên cơ sở đó, Ban Biên soạn đã hoàn thiện bản thảo tài liệu.

Nhằm tiếp tục hoàn thiện tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 2 trước khi đề nghị Hội đồng thẩm định thực hiện việc thẩm định tài liệu, Sở GD&ĐT tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, nghệ nhân, thợ lành nghề, cá nhân có liên quan.

Các ý kiến góp ý tài liệu đề nghị được gửi về Sở GD&ĐT (qua phòng Giáo dục Tiểu học – Mầm non, email: tieuhoc@binhphuoc.edu.vn) trước ngày 31/5/2021.

Để xem toàn bộ nội dung Tải về tại đây

Thanh Thắng