Tin Mới

Thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước - lớp 6
Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Kế hoạch biên soạn, thẩm định, tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương. Ngày 12/5/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước - lớp 6. Tham gia Hội đồng thẩm định gồm các nhà quản lý, nhà khoa học, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và các nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục có cấp học tương ứng.

Ảnh: Hội đồng thẩm định tài liệu

Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước - lớp 6 được xây dựng gồm 7 chủ đề theo các môn học: Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, Nghệ thuật, Giáo dục công dân với thời lượng 35 tiết/năm học. Tài liệu được biên soạn theo hướng mở, tạo điều kiện cho giáo viên chủ động, sáng tạo trong giảng dạy; có khả năng khơi gợi cảm hứng học tập, kích thích sự sáng tạo, tìm hiểu và khám phá của học sinh trong quá trình học tập. Nội dung các chủ đề được lựa chọn biên soạn phù hợp với tình hình thực tế, làm nổi bật những nét đặc trưng riêng của tỉnh Bình Phước.

Hội đồng thẩm định đã tiến hành thảo luận và đưa ra các ý kiến nhận xét, đánh giá theo từng tiêu chí. Sau khi nghe đại diện Ban biên soạn giải trình và tiếp thu các ý kiến đóng góp, các thành viên Hội đồng các tiến hành xếp loại tài liệu. Với kết quả trên ¾ số thành viên xếp loại “Đạt”. Thay mặt Hội đồng thẩm định, ông Lý Thanh Tâm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Chủ tịch Hội đồng đã kết luận thông qua kết quả thẩm định và đề nghị Ban biên soạn chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và triển khai giảng dạy trong năm học 2021 - 2022.

Nguyễn Thế An