Tin Mới

Góp ý dự thảo Nghị quyết tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2021
Thực hiện Công văn số 4462/UBND-KGVX ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ

Ảnh minh họa

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) được UBND tỉnh giao tham mưu UBND tỉnh soạn thảo trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 02 Nghị quyết vào kỳ họp giữa năm 2021 gồm có:

1. Nghị quyết về Quy định chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non, trẻ em và giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước.  

2. Nghị quyết về Danh mục dịch vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy định khung giá, mức giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước (gồm dịch vụ bán trú, dịch vụ giáo dục ngoài giờ, dịch vụ đưa đón trẻ).

Trên cơ sở quy định mức hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trẻ em và giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục và qua khảo sát mức thu phí dịch vụ của một số cơ sở giáo dục mầm non trong các năm học vừa qua và tình hình dự báo phát triển kinh tế trong thời gian tới để dự thảo mức thu các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục kỹ năng cho trẻ mầm non. 

 Nhằm đảm bảo Nghị quyết được ban hành có tính khả thi, thực hiện lâu dài, Sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan chủ trì soạn thảo) tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị quyết nêu trên để tất cả cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh đóng góp ý kiến, thời gian lấy ý kiến: từ ngày 23/4 đến ngày 20/5. Văn bản góp ý về phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT hoặc gửi qua địa chỉ mail: dtnhung@binhphuoc.edu.vn 

Xem toàn bộ nội dung dự thảo Tại đây