Tin Mới

Thí sinh xác nhận điểm bảo lưu để xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 ở đâu?
Theo Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT và Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021,

Ảnh minh họa

Thí sinh đăng ký và xác nhận điểm bảo lưu để xét công nhận tốt nghiệp:

+ Thí sinh đã dự thi đủ các bài thi/môn thi quy định nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả bài thi được bảo lưu điểm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT trong kỳ thi năm liền kề tiếp theo. Bài thi/môn thi được bảo lưu điểm thi gồm: Bài thi độc lập đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên; Bài thi tổ hợp đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên và các môn thi thành phần của bài thi này đều đạt trên 1,0 (một) điểm; Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên.

+ Điểm bảo lưu do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 kiểm tra và xác nhận (trong trường hợp thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh khác với tỉnh đã dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 thì việc xác nhận điểm bảo lưu phải do sở GDĐT nơi thí sinh đã dự thi năm 2020 thực hiện kiểm tra và xác nhận).

Tải Mẫu đơn Tại đây

                                                                                                Dương Văn Ca