Tin Mới

85,6% giáo viên và 74,6% cán bộ quản lí hoàn thành đánh giá chuẩn nghề nghiệp năm 2020
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn thông báo kết quả đánh giá và xếp loại giáo viên phổ thông và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp (CNN) giáo viên và chuẩn cán bộ quản lí (CBQL) cơ sở giáo dục phổ thông. 

Theo đó, tính đến 24 giờ ngày 31/3/2021 toàn tỉnh có 9.176/10.722 giáo viên đã tự đánh giá và được đánh giá CNN giáo viên, đạt tỷ lệ 85,6%. Trong đó, cấp tiểu học có 4.416/4.835 giáo viên, đạt tỷ lệ 91,3%, cấp THCS có 3.107/3.814 giáo viên, đạt tỷ lệ 81,5% và cấp THPT có 1.653/2.073 giáo viên đã tự đánh giá và được đánh giá CNN giáo viên, đạt tỷ lệ 79,7%.

Đối với cán bộ quản lí có 513/688 người  đã tự đánh giá và được đánh giá chuẩn nghề nghiệp cán bộ quản lí (tiểu học 269/347, đạt tỷ lệ 77,5%; THCS 139/227, đạt tỷ lệ 61,2% và THPT 105/114, đạt tỷ lệ 92,1%).

Cũng theo kết quả thống kê, đơn vị có tỷ lệ kết quả hoàn thành việc đánh giá CNN giáo viên cao nhất là Bù Đăng với tỷ lệ 99,8%, tiếp đến là Lộc Ninh 97,8%, Phú Riềng 97,1%; đơn vị có tỷ lệ kết quả hoàn thành việc đánh giá CNN giáo viên thấp nhất là Hớn Quản chỉ đạt 59,1%. Trong khi đó, kết quả hoàn thành đánh giá CNN CBQL thì Bù Đăng vẫn là đơn vị có kết quả tốt nhất với tỷ lệ hoàn thành 100%, tiếp đến là Đồng Phú 91,5%, Bù Đốp 87,2%; đơn vị hoàn thành thấp nhất là Chơn Thành và Phước Long mới có 40%.

STT  Đơn vị  Hoàn thành đánh giá CNN giáo viên   Hoàn thành đánh giá CNNCBQL
 1  Thị xã Bình Long  95,9%  51,5%
 2  Huyện Bù Đăng  99,8%  100%
 3  Huyện Bù Đốp  94,9%  87,2%
 4  TP Đồng Xoài  89,6%  66,7%
 5  Huyện Bù Gia Mập  63,5%  41,9%
 6  Huyện Chơn Thành  70%  40%
 7  Huyện Đồng Phú  95,6%  91,5%
 8  Huyện Hớn Quản  59,1%  73,9%
 9  Huyện Lộc Ninh  97,8%  77%
10  Huyện Phú Riềng  97,1%  59,7%
11  Thị xã Phước Long  79,8%  40%

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên và cán bộ quản lí phải được đánh giá CNN thì mới được tham dự tập huấn Chương trình GDPT 2018 từ Module 3 trở đi.

Xem kết quả đánh giá TẠI ĐÂY

Xem kết quả thống kê TẠI ĐÂY

N.V.T