Tin Mới

Từ năm học 2020 2021 sẽ áp dụng mức thu hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các trường công lập
HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 12 vừa thông qua nghị quyết quy định về mức thu các khoản dịch vụ phục vụ học tập, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2024 - 2025.

Một lớp học trường Tiểu học Tân Bình, thành phố Đồng Xoài

Theo đó, nghị quyết này quy định 3 khoản thu mà các trường công lập được thu, nhằm phục vụ các hoạt động hỗ trợ học tập cho học sinh. Gồm: khoản thu phục vụ học tập vệ sinh trường, lớp áp dụng cho các trường THPT, THCS(kể cả giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên), Tiểu học và Mầm non. Trong đó, tại khu vực thành thị, khối THPT mức thu là 45.000 đồng/học sinh/tháng; khối THCS là 40.000 đồng/ học sinh/tháng và khối Mầm non, Tiểu học 35.000 đồng/ học sinh/tháng. Các trường thuộc vùng nông thôn có mức thu thấp hơn khu vực thành thị 10.000 đồng/học sinh/tháng; các trường vùng miền núi thu thấp hơn các trường khu vực nông thôn 10.000 đồng/học sinh/tháng.

Khoản thu phí học bán trú(khoản thu này không bao gồm tiền ăn, nước uống của học sinh) áp dụng đối với các trường Tiểu học, Mầm non tổ chức bán trú cho học sinh. Trong đó, khu vực thành thị, bậc Tiểu học 300.000 đồng/học sinh/ tháng, bậc Mầm non 320.000 đồng/học sinh/tháng. Các trường vùng nông thôn giảm 20.000 đồng/học sinh/ tháng. Các trường vùng miền núi giảm 20.000 đồng/học sinh/tháng so với vùng nông thôn.

Khoản thu thứ 3 là khoản thu phí học 2 buổi, áp dụng cho bậc Tiểu học và Mầm non. Trong đó, mức thu đối với bậc Tiểu học khu vực thành thị là 200.000 đồng/học sinh/tháng; bậc Mầm non là 180.000 đồng/học sinh/tháng; học sinh vùng nông thôn giảm 20.000 đồng/ học sinh/tháng so với khu vực thành thị và học sinh vùng miền núi giảm 20.000 đồng/học sinh/ tháng so với khu vực nông thôn.

Riêng tiền ăn, nước uống của học sinh, nhà trường thỏa thuận trực tiếp theo nhu cầu của phụ huynh học sinh.

Việc ban hành nghị quyết nói trên sẽ tạo sự thống nhất đồng bộ trong toàn tỉnh đối việc thực hiện các khoản thu ngoài ngân sách để phục vụ các hoạt động chăm sóc, giáo dục học sinh tại các trường công lập. Nghị quyết này nhằm cụ thể hóa  bằng các quy định cụ thể, nhằm thực hiện tốt quyết định 999 của tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần nghị quyết 18, 19 của Trung Ương.

Kim Phụng