Tin Mới

Các biện pháp xác minh trong giải quyết khiếu nại hành chính
Giải quyết khiếu nại hành chính là quá trình xử lý, giải quyết xung đột phát sinh trong quản lý nhà nước nhằm xem xét, giải quyết về quyền, lợi ích cho người khiếu nại; xử lý, khắc phục khiếm khuyết bất cập của quản lý hành chính nhà nước được thực hiện bởi cơ quan quản lý nhà nước, mang tính tài phán hành chính (tính quyền lực nhà nước, tính trọng tài, tính không vụ lợi).

                       Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái

Việc thực hiện các biện xác minh trong giải quyết khiếu nại hành chính được quy định trong Luật khiếu nại năm 2011, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính, Thông tư 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2013 của Thanh tra Chính phủ bổ sung một số điều Thông tư 07/2013/TT-TTCP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Các biện pháp xác minh trong giải quyết khiếu nại hành chính như sau:

Biện pháp 1: Làm việc trực tiếp với người khiếu nại, người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại

Mục đích làm việc trực tiếp với người khiếu nại nhằm làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu, đề nghị trong đơn. Trước khi làm việc cần kiểm tra thông tin về nhân thân (Đối với người khiếu nại: yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, cung cấp địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại để liên lạc, làm việc khi cần thiết. Đối với người đại diện, người được ủy quyền: yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân, cung cấp giấy tờ, văn bản ủy quyền để chứng minh việc đại diện hp pháp của mình. Đối với luật sư, trợ giúp viên pháp lý: Yêu cầu xuất trình giấy yêu cầu giúp đỡ về pháp luật hoặc giấy ủy quyền của người khiếu nại, thẻ luật sư, thẻ trợ giúp viên pháp lý, quyết định phân công trợ giúp pháp lý). Trong quá trình làm việc, người xác minh cần nắm bắt tâm lý người khiếu nại, ứng xử phù hơp, tiếp nhận thông tin, tài liệu, liên quan, làm rõ thông tin tài liệu, tránh giả mạo. Kết thúc buổi làm việc, người có trách nhiệm xác minh cần lập thành biên bản, ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung và có chữ ký của các bên.

Biện pháp 2: Làm việc trực tiếp với người bị khiếu nại

Người xác minh làm việc trực tiếp với người bị khiếu nại để đề nghị giải trình về quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; xem xét về tính hợp pháp, hợp lý mà quyết định hành chính đã ban hành. Trường hợp quyết định hành chính, hành vi hành chính đúng (khiếu nại không có cơ sở giải quyết), người xác minh xem xét các yếu tố khách quan, chủ quan…Trường hợp khiếu nại đúng, người xác minh cần xem xét nguyên nhân, trách nhiệm, chấn chỉnh trong quản lý nhà nước. Trong quá trình xác minh, yêu cầu người bị khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan. Kết thúc buổi làm việc cần lập thành biên bản, có chữ ký của các bên theo mẫu 05 Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.

Biện pháp 3: Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo

Có 2 cách yêu cầu: Thứ nhất là gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng (nêu rõ nội dung, yêu cầu, thời hạn gửi văn bản trả lời); thứ hai là làm việc trực tiếp: phải liên hệ trước để thống nhất nội dung làm việc và chuẩn bị tài liệu để cung cấp. Sau buổi làm việc phải lập thành biên bản có chữ ký các bên, lập ít nhất 2 bản theo mẫu Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. Việc cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.

Biện pháp 4: Tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng

Người xác minh thực hiện tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng cần có biên bản ghi hiện trạng, đánh giá thông tin, tài liệu, bằng chứng để có kết luận chính xác. Chứng cứ phải đảm bảo điều kiện: khách quan, liên quan, hợp pháp. Các thông tin, tài liệu, bằng chứng được thu thập phải thể hiện rõ nguồn gốc. Khi thu thập bản sao, người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh phải đối chiếu với bản chính; trong trường hợp không có bản chính thì phải ghi rõ trong giấy biên nhận. Trường hợp tài liệu bị mất trang, mất chữ, quá cũ nát, quá mờ không đọc được chính xác nội dung thì người thu thập phải ghi rõ tình trạng của tài liệu đó trong Giấy biên nhận. Người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh phải kiểm tra tính xác thực của thông tin, tài liệu, bằng chứng đã thu thập được.

Biện pháp 5: Xác minh thực tế; Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Trong quá trình thực hiện xác minh, nội dung tài liệu chưa rõ, chưa chứng minh được, người được giao nhiệm vụ xác minh cần xác minh thực tế, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, thu thập, kiểm tra thông tin tài liệu. Tuyệt đối không kết luận, khẳng định khi chưa có đủ cơ sở chứng minh. Sau đó, người có trách nhiệm xác minh lập biên bản tại nơi xác minh, cần thiết lấy chữ ký người chứng kiến.

Biện pháp 6: Trưng cầu, giám định

Trong quá trình thực hiện xác minh, trường hợp cần thiết xác minh tính chính xác thông tin, tài liệu mà không thể thay thế bằng biện pháp khác ví dụ giám định: con dấu, chữ ký, chữ viết, giám định sức khỏe, thương tật, thiệt hại… thì người có trách nhiệm xác minh tham mưu người giải quyết khiếu nại ra quyết định giám định. Văn bản trưng cầu giám định thực hiện theo Mu số 08-KN ban hành kèm theo Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. Ưu điểm của biện pháp này là tính chính xác cao, tuy nhiên lại khó khăn về kinh phí

Biện pháp 7: Đánh giá thông tin, tài liệu, báo cáo để xác định chứng cứ

Người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh phải đánh giá, nhận định về giá trị chứng minh của những thông tin, tài liệu, bằng chứng đã được thu thập trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, các nguyên tắc trong giải quyết khiếu nại. Để xác định thông tin tài liệu có phải là chứng cứ không cần phân tích, tổng hợp, so sánh, kiểm tra xem xét, đối chiếu quy định của phám luật để đánh giá đúng sai.

Trong 7 biện pháp nêu trên, trong quá trình thực hiện xác minh giải quyết khiếu nại hành chính thì biện pháp 1 và biện pháp 2 là 2 biện pháp bắt buộc, các biện pháp còn lại tùy vào từng hoàn cảnh, điều kiện và tình huống thực tế áp dụng tiến hành xác minh. Việc sử dụng các biện pháp xác minh nhằm góp phần bảo đảm cho việc giải quyết khiếu nại hành chính được thực hiện đúng theo nguyên tắc: Thực hiện theo quy định của  pháp luật; bảo đảm khách quan công khai, dân chủ và kịp thời; thể hiện bằng văn bản.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trong báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2019 khẳng địnhKết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo sự ổn định chính trị - xã hội và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội”.

Đối với ngành giáo dục tỉnh Bình Phước (Ngành), trong thời gian qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, cùng với đó là đội ngũ cán bộ thanh tra của Ngành có năng lực, có kinh nghiệm và nhiệt tình trong công tác đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng trong công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Ngành. Trong quá trình tham mưu giám đốc Sở GD&ĐT giải quyết đơn thư nói chung, giải quyết khiếu nại hành chính nói riêng, thanh tra Sở GD&ĐT đã vận dụng linh hoạt 7 biện pháp xác minh trong giải quyết khiếu nại hành chính. Đồng thời cán bộ thanh tra luôn có sáng kiến hay, dùng phương pháp điều tra xã hội học để nắm bắt thông tin một cách khách quan, thuyết phục, nhiều vấn đề khác nhau liên quan xoay quanh nội dung khiếu nại, làm cơ sở cho nhận định đánh giá và tham mưu kết luận khách quan, chính xác, thuyết phục. Vì vậy, công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ngành được thực hiện theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn liên quan; không để trường hợp đơn thư tồn đọng, kéo dài, góp phần ổn định tư tưởng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh trong ngành giáo dục, từ đó góp phần tạo niềm tin của nhân dân đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của ngành giáo dục tỉnh.

Ninh Thị Thúy