Tin Mới

Kế hoạch thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng GDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) (Quy chế thi); Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 19/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Ảnh minh họa

Thực hiện Công văn số 2304/BGDĐT-TTr ngày 26/6/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Theo Phương án số 1889/PA-SGDĐT ngày 30/6/2020 của Sở GDĐT tỉnh Bình Phước về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Bình Phước;

Nhằm mục đích kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh về kỳ thi; giúp cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi thực hiện đúng Quy chế thi và các văn bản liên quan đến kỳ thi, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định; phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có); kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện Quy chế thi, hướng dẫn tổ chức kỳ thi và cơ chế, chính sách liên quan đến kỳ thi. Sở GDĐT tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 1999/KH-SGDĐT ngày 08/7/2020 về việc thanh tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tổ chức thanh tra tất cả các khâu của kỳ thi để đảm bảo an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, ngăn chặn gian lận, tiêu cực, vi phạm Quy chế thi. Phân định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền, phương pháp của Sở GDĐT trong hoạt động thanh tra tất cả các khâu tổ chức kỳ thi. Tuân theo quy định của pháp luật; không làm thay nhiệm vụ của Hội đồng thi, không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi.

Kế hoạch thanh tra đã cụ thể hóa văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia công tác thanh tra thi trên địa bàn tỉnh Bình Phước; công tác thanh tra thi; quy trình thanh tra thi; chế độ báo cáo; công tác phối hợp các hoạt động thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi; kinh phí và các điều kiện đảm bảo công tác thanh tra thi./.

                                                                                              Quang Trung