Tin Mới

Điều chuyển biên chế và viên chức giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu trên toàn tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 2075 ngày 29/6/2020 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền về việc thực hiện tổ chức sắp xếp lại bộ máy và biên chế sự nghiệp Giáo Dục và Đào Tạo.

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài Nguyễn Minh Bình trao quyết định tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên hợp đồng. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Bình Long, huyện Bù Đăng, huyện Đồng Phú, huyện Phú Riềng tiến hành rà soát, sắp xếp lại cán bộ quản lý vượt định mức theo quy định tại thông tư 16/2017/ TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT và thông tư số 06/ 2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của bộ GD&ĐT và bộ nội vụ.

Giám đốc sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND các huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Lộc Ninh, Phú Riềng, Hớn Quản, Chơn Thành rà soát khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ biên chế giáo viên giữa các bậc học và giữa các đơn vị trên địa bàn quản lý; Chủ tịch UBND các huyện Đồng Phú, Bù Gia Mập, Hớn Quản, Bù Đăng, Chơn Thành tiếp tục triển khai thực hiện giảm 50%  nhân viên hành chính theo quy định tại đề án 999 của tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (trừ thị xã Bình Long) chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị theo quy định của điều lệ trường học và các quy định của pháp luật có liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành làm căn cứ thực hiện; rà soát, phân bổ lại biên chế theo đúng định mức quy định và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập thực hiện việc ban hành quyết định giao biên chế đảm bảo thuận tiện cho công tác theo dõi, quản lý, khai thác số liệu.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc sở GD&ĐT tiếp tục thực hiện tuyển dụng đặc cách và tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 3581/UBND-NC ngày 28/11/2019, bổ sung đội ngũ lãnh đạo, quản lý cho các đơn vị nhằm bảo đảm định mức theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài căn cứ vào thực tế, báo cáo cụ thể số lượng giáo viên bộ môn cần thiết phục vụ cho nhu cầu tách lớp của bậc tiểu học và THCS (kèm theo danh sách các lớp dự kiến tách); Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài, huyện Bù Gia Mập căn cứ vào số lượng trẻ em ngoài nhà trường, số phòng học chưa sử dụng, xây dựng kế hoạch huy động trẻ mầm non ra lớp năm học 2020 - 2021 và nhu cầu giáo viên cần thiết phục vụ cho việc mở thêm lớp gửi về Sở Nội vụ và Sở GD&ĐT để rà soát, thẩm định theo quy định. Việc báo cáo phải hoàn thành trước ngày 5/7/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở GD&ĐT tham mưu UBND tỉnh điều chuyển biên chế và điều chuyển viên chức từ nơi thừa sang nơi thiếu trên toàn tỉnh; thẩm định nhu cầu biên chế tăng thêm của thành phố Đồng Xoài, huyện Bù Gia Mập, huyện Bù Đốp phục vụ cho việc tách lớp, huy động trẻ em ra lớp và đưa trường PTDTNT THCS Bù Đốp đi vào hoạt động gửi về Sở Nội vụ và Sở GD&ĐT; tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh giao biên chế và định suất lao động cho các đơn vị, địa phương(sau khi HĐND tỉnh thông qua chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2020), đảm bảo không để nơi thừa, nơi thiếu; đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các đơn vị thực hiện hợp đồng giao khoán thay thế các chức danh hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Thời gian hoàn thành trước ngày 1/8/2020. 

Kim Phụng