Tin Mới

Kết quả thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du
Thực hiện kế hoạch thanh tra năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Quyết định số 1143/QĐ-SGDĐT ngày 06/5/2020 của Sở GD&ĐT về việc thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du. Đoàn thanh tra gồm 09 người, do ông Hà Minh Quan - Thanh tra viên chính, Phó trưởng phòng Thanh tra - Kiểm định chất lượng giáo dục làm Trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường THPT Nguyễn Du từ ngày 13/5/2020 đến ngày 15/5/2020; các nội dung thanh tra bao gồm: Việc quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn, dạy thêm-học thêm; quản lý tài chính, tài sản; công tác kiểm tra nội bộ; thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thời kỳ thanh tra: Năm học 2018-2019 và 2019-2020.

Ngày 15/6/2020, Giám đốc Sở GD&ĐT đã ban hành Kết luận số 1644/KL-SGDĐT về việc thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du. Kết luận đã nêu rõ các kiến nghị và biện pháp xử lý đối với Trường THPT Nguyễn Du như sau:

Tiếp tục phát huy các mặt hoạt động tích cực của nhà trường trong các năm học tiếp theo. Đồng thời, Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, Kế toán, Tổ trưởng, Giáo viên và cá nhân khác liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các sai sót, vi phạm như đã nêu trên; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sai sót, khuyết điểm, báo cáo Sở GD&ĐT, cụ thể:

1. Việc quản lý CB, GV, NV

- Đề xuất Sở GD&ĐT phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy theo đúng quy định và tình hình thực tế của đơn vị.

- Tiến hành quy hoạch nguồn Tổ trưởng và Tổ phó đảm bảo số lượng để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn cho công tác bổ nhiệm các chức danh trên.

- Triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó theo đúng quy định tại Hướng dẫn số 677/HD-SGDĐT ngày 17/02/2016 của Sở GD&ĐT và Điều lệ trường học.

- Đề xuất Sở GD&ĐT bổ sung biên chế còn thiếu để phục vụ nhu cầu công tác của đơn vị.

2. Việc quản lý chuyên môn

Khắc phục, bổ sung và chấn chỉnh những sai sót trong hồ sơ sổ sách chuyên môn như đã nêu ở phần kết quả thanh tra.

3. Công tác quản lý tài chính

- Hàng năm, ban hành quyết định về việc công bố công khai dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách và báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách theo quy định tại TT61.

- Khi chuyển khoản chi lương hàng tháng cho CB, GV, NV; chi trả công tác phí, chi trả tiền dạy thêm cho giáo viên …. Liên hệ với ngân hàng nhận danh sách chuyển tiền vào thẻ ATM của từng cá nhân có ký xác nhận của ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản để công khai và lưu hồ sơ.

- Chi hoạt động mua sắm VPP, CCDC, TSCĐ….ở tất cả các nguồn kinh phí phải có giấy đề nghị (đề xuất) của bộ phận cần mua và khi sửa chữa nhỏ phải lập biên bản kiểm tra hiện trạng, giấy đề nghị sửa chữa được thủ trưởng đơn vị ký duyệt trước khi thực hiện, sau khi thực hiện xong phải lập giấy đề nghị thanh toán.

- Cần xây dựng Kế hoạch, dự toán thu-chi tiền DTHT theo đúng các quy định về cả chuyên môn, tài chính và phải phối hợp tốt với Văn phòng và Phòng GDTrH để được cấp phép DTHT cũng như điều chỉnh kịp thời sát hơn với thực tế thực hiện.

- Thực hiện chi trả tiền DTHT cho giáo viên phải đúng, đủ số tiền và tỷ lệ % được phép chi. Chi trả lại tiền cho học sinh thì danh sách chi trả phải có đầy đủ chữ ký của học sinh (hoặc cha mẹ HS) nhận tiền.

- Vận động tài trợ XHHGD phải thành lập tổ tiếp nhận tài trợ theo quy định tại Thông tư 16.

- Chuyển toàn bộ nguồn thu nhà xe, căn tin, thư quán về nhà trường quản lý và sử dụng nguồn thu đúng theo quy định. Thu tiền giữ xe trong cơ sở giáo dục thực hiện đúng theo Điều 27 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND Tỉnh (….số tiền thu được là doanh thu của tổ chức thu phí, tổ chức có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành của nhà nước trên khoản thu phí). Thu hợp đồng bán căn tin …thực hiện thu, chi đúng theo Công văn số 3778/SGDĐT-VP ngày 25/11/2019 về việc thực hiện và công tác quản lý thu, chi các khoản thu dịch vụ trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thiện các chứng từ, hồ sơ tài chính còn sai sót nêu ở phần kết quả thanh tra.

- Rà soát, thuyết minh và đề xuất phương án xử lý đối với việc:

+ Thực hiện thu-chi tiền DTHT năm học 2018-2019 chưa đúng quy định và chưa có thuyết minh, đề xuất phương án xử lý số tiền tồn quỹ quá cao là 556.955.860 chiếm 15,2% (theo Biên bản quyết toán ngày 27/11/2019) trong khi quy định tiền tồn quỹ không được cao hơn 1%. Để Văn phòng Sở kịp thời xử lý kiến nghị trong Biên bản quyết toán ngày 27/11/2019 mà Văn phòng đã kiến nghị (đến nay là tháng 6/2020 mà vẫn chưa xử lý) tránh trường hợp tồn đọng kéo dài như vụ việc trên.

+ Rà soát, điều chỉnh thu-chi DTHT học kỳ I năm học 2019-2020 và cả năm học tránh sai sót như trên.

Sở GD&ĐT đã yêu cầu Trường THPT Nguyễn Du thực hiện báo cáo sau thanh tra và gửi kèm hồ sơ thực hiện Kết luận thanh tra gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 15/7/2020 để theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.

Nhấn Tại đây để xem toàn bộ Kết luận thanh tra

                                                                                                       Quang Trung