Tin Mới

Công tác cử tuyển góp phần củng cố và phát triển sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Cử tuyển là việc tuyển sinh không qua thi tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp để đào tạo cán bộ, công chức, viên chức cho các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các dân tộc thiểu số chưa có hoặc có rất ít cán bộ đạt trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp.  
Ảnh minh hoạ

Bình Phước là tỉnh miền núi thuộc miền Đông Nam bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có 260,433 km đường biên giới giáp với vương quốc Campuchia. Dân số của tỉnh là 950.146 người, gồm hơn 40 dân tộc khác nhau (đồng bào dân tộc thiểu số là: 191.431 người chiếm 20,14 %) sinh sống trên địa bàn 111 xã, phường, thị trấn (92 xã, 14 phường và 5 thị trấn) thuộc 8 huyện, 3 thị xã.  Bình Phước có nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và vùng đặc biệt khó khăn, kinh tế xã hội kém phát triển, trình độ dân trí còn thấp. Trong những năm qua nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công tác tại những địa phương này nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu, không đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực để thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Công tác giáo dục nói chung và đào tạo phát triển lực lượng cán bộ đặc biệt là cán bộ dân tộc thiểu số cho xã đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc nói riêng còn nhiều khó khăn, bất cập.

Để thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển và thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước và của tỉnh, chúng ta cần cần thực hiện tốt các chính sách đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Trong bối cảnh công tác đào tạo nguồn cán bộ cho vùng dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn thì việc thực hiện tốt chính sách cử tuyển theo Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân là một giải pháp hữu hiệu. Một mặt giải quyết được khó khăn về kinh tế cho người học, giúp học sinh các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có cơ hội được học tập, tiếp thu kiến thức khoa học, kĩ thuật, được giao lưu văn hoá, nâng cao nhận thức để đem kiến thức của mình phục vụ quê hương, bản làng, từ đó tăng cường mối tình đoàn kết giữa các dân tộc trong cộng đồng sinh sống. Mặt khác, đảm bảo được nguồn cán bộ tại chỗ có trình độ chuyên môn, có hiểu biết về phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Những cán bộ này sẽ gắn bó chặt chẽ, lâu dài với chính mảnh đất, con người nơi mình sinh ra và lớn lên.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặc chẽ trong công tác tham mưu của các Sở, ban ngành và các địa phương, sự hưởng ứng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua, tỉnh Bình Phước đã thực hiện khá tốt công tác cử tuyển theo Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ. Do đó công tác cử tuyển trên địa bàn tỉnh từ năm 2006 - 2015 đạt được thành quả quan trọng:  Công tác xét duyệt hồ sơ cử tuyển hàng năm được tiến hành công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng quy trình, bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, vùng tuyển, thứ tự ưu tiên trong xét tuyển. Việc thực hiện chế độ chính sách với học sinh cử tuyển trong những năm qua nhìn chung đầy đủ, kịp thời và đúng quy định giúp cho các em yên tâm học tập, nỗ lực cố gắng học tập đạt kết quả cao. Công tác phối kết hợp giữa cơ quan thường trực Hội đồng cử tuyển với các cơ sở đào tạo trong việc theo dõi kết quả học tập và thời gian tốt nghiệp của người học để kịp thời thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên hiện đang học và bố trí công tác cho sinh viên đã tốt nghiệp khá chặt chẽ. Công tác tham mưu và bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp được thực hiện khá tốt từ đó đáp ứng được nhu cầu nguồn cán bộ cho vùng sâu, vùng xa đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số sinh sống.

 Sau khi được bố trí công tác tại địa phương, số cán bộ được đào tạo thông qua chế độ Cử tuyển đều đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều người đã trưởng thành và được giữ các chức vụ trọng trách trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào, dân tộc mình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất, giữ vững an ninh chính trị tại địa bàn dân cư.

Có thể nói  công tác cử tuyển góp phần quan trọng đưa sự nghiệp giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn được củng cố và phát triển.

Ninh Thị Thuý