Tin Mới

Chứng chỉ tin học A, B, C sẽ không còn giá trị trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thăng hạng viên chức
Bộ Thông tin - Truyền thông vừa ban hành Văn bản số 1813/BTTTT-CNTT gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nội dung văn bản này nêu rõ.
Thời gian vừa qua, Bộ Thông tin - Truyền thông nhận được văn bản của các bộ, ngành, địa phương đề nghị hướng dẫn về chứng chỉ, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) quy định tại các thông tư của Bộ Nội vụ, thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và các bộ ban hành tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. Về vấn đề này, sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin - Truyền thông có ý kiến như sau:

Hiện nay, Bộ Giáo dục - Đào tạo đang chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin - Truyền thông dự thảo Thông tư liên tịch quy định hoạt động tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. Dự kiến thông tư liên tịch sẽ ban hành trong tháng 6-2016 làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị triển khai đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.

Chương trình tin học ứng dụng A, B, C được ban hành theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT không còn phù hợp, không đạt các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT. Tuy nhiên, để đảm bảo tính liên tục trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thăng hạng viên chức, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục sử dụng chứng chỉ tin học và tổ chức thi tin học theo các quy định như trước đây cho đến khi thông tư liên tịch nêu trên có hiệu lực thi hành.

N.V.T